Bokningsvillkor

Hyresavtal

 1. Uthyraren låter hyrestagaren gemensamt med uthyraren uppta det utrymme som beställts, att användas för förvaring av gods, med tillträdesrätt under uthyrarens normala affärstider till uthyrarens lokaler i Upplands Väsby (“platsen”).
 2. Tillsvidareavtalet fortsätter tills uppsägning sker från ena partens sida genom skriftligt varsel senast den 21:e i månaden i förväg till den andra parten. Uppsägningen av årskontrakt skall ske 12 veckor före kontraktets huvudförfallodag, annars löper kontraktet vidare 1 år.
 3. Hyrestagaren skall betala uthyraren en periodavgift i förväg, vilken förfaller till betalning den 1:a dagen i varje månad.
 4. Hyrestagaren förbinder sig gentemot uthyraren enligt följande:
  1.  Att betala periodavgiften på de dagar som specificeras i klausul 3 ovan.
  2. Att använda platsen och enheten enbart för förvaring av gods enligt avtal med uthyraren.
  3. Att icke förvara bränsle eller antändbara material eller varor, sprängämnen, ömtåliga matvaror, levande djur, varor som kan avge odörer eller gods eller material av vådlig eller otillåten beskaffenhet samt att icke företa sig eller låta annan person företa sig någonting på platsen eller i enheten som kan bli till skada eller besvär för uthyraren, tomtägaren eller till andra enheter eller innehavare av egendom som gränsar till området.
  4. Att med normal aktsamhet sköta om området och enheten, separera och erlägga betalning för all skada (inkl. skadegörelse genom våda) som förorsakas av hyrestagaren till området eller enheten eller andra enheter inom området.
  5. Att icke företa sig eller låta annan person företa sig någonting varigenom försäkring som tecknats för området och enheten kan bli förverkad eller som kan föranleda ökning av vederbörande försäkringspremie.
  6. Att icke överlåta detta hyresavtal eller bevilja andrahandsavtal med avseende på plats eller enhet.
  7. Att uthyraren får tillträde till enheten i och för utrönande av huruvida där begås eller begåtts någon överträdelse i fråga om detta avtal, eller för att göra reparationer på enheten.
  8. Att uthyraren icke i kraft av detta avtal eller genom hyrestagarens förvaring av gods på platsen därigenom blir depositarie av dylikt gods samt att uthyraren icke blir ansvarig med avseende på förlust, förstörelse eller skadegörelse på gods som förvaras av hyrestagaren på platsen, oavsett hur förlusten etc uppstått (inkl. förlust, förstörelse eller skadegörelse vållad genom uthyrarens oaktsamhet).
  9. Vid uppsägning ska det hyrda utrymmet tömmas och städas ur senast sista dagen av kontraktet. Nyckel till utrymmet och passerbricka ska samma dag återlämnas till uthyraren.
 5. Hyrestagaren erinras om att allt dennes gods som förvaras på området, platsen eller i enheten, skall vara avhämtat av hyrestagaren senast den dag då hyresavtalet upphör att gälla. För tid som gods kvarligger efter tiden då hyresavtalet upphör att gälla debiteras hyra särskilt med belopp som med 25 % överstiger den i hyresavtalet angivna hyran. Gods som ej avhämtats 3 månader efter avtalet upphört att gälla kan komma att säljas varvid från försäljningen influtet belopp i första hand kommer att tillgodoräknas uthyraren för obetalda hyreskostnader, andra kostnader i anledning av hyresavtal samt försäljningskostnader. Eventuellt överskott sedan nämnda kostnader har betalats kommer att redovisas till hyrestagaren.
 6. Vid utebliven betalning av periodavgift eller om gods inte har hämtats vid avtalets upphörande kommer hyrestagaren att nekas tillträde till platsen och låsanordning kommer att bytas ut.
 7. Vid online-köp av produkter gäller 14 dagars returrätt enligt e-handelslagen.
 8. All information innehållande personuppgifter behandlas enligt GDPR och förs inte vidare eller säljs till tredje part. Lagring sker inom EU/EES och ingen överföring sker till tredje land utanför EU/EES.
  Alla frågor avseende personuppgifter såsom registerutdrag, radering och korrigering etc. skickas till [email protected]
 9. Detta avtal regleras av svensk lag, och parterna under kastar sig svenska domstolars jurisdiktion utan exklusivitetsklausul.

Hyrestagaren pantförskriver i och med tecknandet av detta avtal all den egendom som, tid efter annan, finns förvarad i enheten eller enheterna såsom säkerhet för fullgörandet av åtagandet.

Uppdatering av våra köpvillkor

Vi kan behöva anpassa dessa köpvilkor då och då. Vi har rätt att när som helst och utan föregående meddelande ändra innehållet i villkoren. På den här webbsidan hittar du alltid den senaste versionen, och vi föreslår därför att du kontrollerar denna sida när du besöker webbplatsen.


Bokningsvillkoren uppdaterades senast 9 januari 2020.